นายทนง ทองด้วง

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มาสเตอร์ โปรดักติวิตี้ คอนซัลแตนส์ จากัด

 ประวัติที่ปรึกษา

 

นายนราพงค์ ชมภูธัญ

ที่ปรึกษาบริษัท มาสเตอร์ โปรดักติวิตี้ คอนซัลแตนส์ จากัด

 ประวัติที่ปรึกษา 

 

 

นางสาวเสาวรส  ฆังคะจิตร

ที่ปรึกษาบริษัท มาสเตอร์ โปรดักติวิตี้ คอนซัลแตนส์ จากัด

 ประวัติที่ปรึกษา 

 

 

นายไพรัช  วัชรพันธุ์

ที่ปรึกษาบริษัท มาสเตอร์ โปรดักติวิตี้ คอนซัลแตนส์ จากัด

 ประวัติที่ปรึกษา 

 

 

นางสาววันดี  รัตนจานอง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 ประวัติที่ปรึกษา 

 

 

001

นายสิริชัย บัวมาก

ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ และด้านการตลาด

 ประวัติที่ปรึกษา