หลักสูตร “ ฮาลาลสู่โลกมุสลิม ”

PROMOTION

เพียง 499.-/ท่าน
(**ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัครในงานนี้เท่านั้น
“ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 ”
ในวันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2559 ณ หาดใหญ่ ฮอล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

img_2435

หลักการเเละเหตุผล

ปี 2559 คาดว่าการส่งออกตลาดอาหารฮาลาลจะขยายตัวดีต่อเนื่อง เพราะผู้บริ
โภคยังคงเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลไทย ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่ช่วยขับ
เคลื่อนให้ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีแนวโน้มเติบโตดี ได้แก่การเพิ่มขึ้นของประชากร
มุสลิม ซึ่งมีความตื่นตัวในการต้องการอาหารที่ปลอดภัยและคุณภาพสูง มีการขยาย
ตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พัฒนาการของหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลมี
มาตรฐานและเป็นระบบมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนอย่างต่อ
เนื่องผ่านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล
ปี 2559-2563 ที่เริ่มนำมาใช้เป็นแผนงานในการพัฒนาฮาลาลในปีงบประ
มาณ 2559 จึงมั่นใจว่าไทยจะสามารถก้าวสู่เป้าหมาย 1 ใน 5 ของประเทศผู้ส่ง
ออกอาหารฮาลาลโลกได้ในปี 2563”การพัฒนาศักยภาพด้านการรับรองฮาลาลใน
ภูมิภาค การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล
SMEs ที่มิใช่อาหาร ทั้งนี้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาลจำเป็นต้อง
ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการตลาด
โดยมุ่งพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ในอุตสาหกรรม
รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านความรู้ความสามารถ
ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นพื้นฐานแก่ผํ้ประกอบการด้านฮาลาล
2.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาตรฐานฮาลาลใน อุตสาหกรรมฮาลาล
3.เพื่อขยายตลาดไปยังโลกมุสลิม

วิทยากร

นายไพรัช วัชรพันธ์
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและฮาลาล

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือสถานประกอบการประเภท SMEs วิสาหกิจชุมชน
OTOP ที่ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งการ
ขยายตลาดสู่โลกมุสลิม

จำนวนผู้เข้าอบรม

40 คน / รุ่น

วันเวลา สถานที่อบรม

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 สงขลา
165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

ค่าลงทะเบียนและวิธีการสมัคร

 • 1,000 บาท/ท่าน
  (อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม,มีเอกสาร,อาหารกลาง
  วันและอาหารว่าง)
 • ติดต่อแจ้งชื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า ในวันเวลาราชการ
  ได้ที่โทรศัพท์ : 090-1804516 (คุณโบลิ่ง)
 • ส่งแบบตอบรับหลักสูตรอบรมพร้อมชำระเงินล่วงหน้า
  และส่งหลักฐานการชำระเงินกลับทาง
  ID Line : bolingwing

002